Παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών

Δευτέρα, 31 Οκτ 2022

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Στο πλαίσιο των Μαθησιακών Δυσκολιών ανήκουν μια μεγάλη ομάδα από διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη μαθησιακή ικανότητα του ατόμου αλλά και την εκπαιδευτική πορεία του, όμως ουσιαστικά δυσκολεύουν συνολικά τη ζωή του ατόμου. Στις Μαθησιακές δυσκολίες ανήκουν οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες, η Δυσλεξία, οι αναγνωστικές δυσκολίες, οι δυσκολίες στην εκφορά του λόγου (γραπτού ή προφορικού) κ.ά.

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι εγγενείς, το άτομο δηλαδή γεννιέται με μία προδιάθεση. Πολλές φορές οι μαθησιακές δυσκολίες ταυτίζονται με το χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα.

 

Τι είναι το πρόγραμμα παρέμβασης μαθησιακών δυσκολιών;

Το Πρόγραμμα Παρέμβασης Μαθησιακών Δυσκολιών ή Ειδικής Διαπαιδαγώγησης , είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Ειδικός Παιδαγωγός σε συνεργασία με ειδικούς που παρακολουθούν το άτομο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο πάνω στις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού. Είναι δομημένο και ακολουθεί  διδακτικούς στόχους που τίθενται κάθε φορά, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού. Η μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους αλλά και επίπεδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, στοχεύουμε τόσο στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών όσο και στην αυτονόμηση του μαθητή. Είναι πολύ σημαντική  η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του μαθητή αλλά και η επιτυχία του στο σχολικό περιβάλλον.

 

Γιατί είναι αναγκαίο το πρόγραμμα παρέμβασης μαθησιακών δυσκολιών;

Το πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Οργανώνεται έχοντας ως δεδομένο τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Κατά τον σχεδιασμό, ενισχύουμε τις δεξιότητες του μαθητή αλλά και τους γνωστικούς τομείς που ευθύνονται για τις δυσκολίες του, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία του μαθητή.

Τα προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης απευθύνονται σε μαθητές που εμφανίζουν :

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως είναι η Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία κλπ.
  • Νοητική Καθυστέρηση
  • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
  • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
  • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Διαταραχές Συγκέντρωσης της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Δυσκολίες Προσαρμογής ή Συμπεριφοράς

 

Πρόγραμμα και Εφαρμογή Τεχνικών Παρέμβασης

Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να μιλήσουμε για ένα δομημένο και σχεδιασμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης, για τη καλύτερη διδασκαλία των μαθητών, είναι απαραίτητο πριν την Παρέμβαση να προβούμε σε διάγνωση του προβλήματος. Η διάγνωση γίνεται σύμφωνα με διαγνωστικά εγχειρίδια, με στόχο να διευκρινιστούν τα συμπτώματα του παιδιού και στη συνέχεια να εφαρμοστούν Προγράμματα και Τεχνικές, προσαρμοσμένα στις δυσκολίες του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να τεθούν στόχοι, οι οποίοι θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των προγραμμάτων και των τεχνικών παρέμβασης. Τα προγράμματα παρέμβασης χρησιμοποιούνται  είτε σε επίπεδο τάξης, εξατομικευμένα στους μαθητές με δυσκολίες, είτε σε ειδικά τμήματα. Η καταλληλόλητα της κάθε παρέμβασης εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο μαθητής, την ηλικία του αλλά και το αναπτυξιακό στάδιο.

 

 

 

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.