Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών: Πότε γίνεται; Ποιά τεστ χρησιμοποιούνται;

Σάββατο, 13 Φεβ 2021

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνίστανται στην περιγραφή μιας ομάδας διαταραχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ανομοιογένεια τους. Εκδηλώνονται, δηλαδή με διαφορετικά ελλείμματα στο εκάστοτε άτομο, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόκτηση - αξιοποίηση ικανοτήτων ακρόασης και ομιλίας, στην ανάγνωση, στη γραφή, στη συλλογιστική διαδικασία και στη μαθηματική ευχέρεια.

Η Ανίχνευση και η Αξιολόγηση τους μπορεί να ξεκινήσει από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όπου εκεί αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά τα ελλείμματα του παιδιού σε γνωστικό επίπεδο. Με την ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθεί το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους μαθησιακούς τομείς με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση. Εάν οι Μαθησιακές Δυσκολίες εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορούμε να προλάβουμε τη σχολική αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία τη συνοδεύουν. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του παιδιού, στην οποία ανιχνεύονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες, τόσο πιο δύσκολή είναι η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση τους στον μαθησιακό και στον ψυχολογικό τομέα

Η Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών επιτυγχάνεται με τη χρήση σταθμισμένων και μη σταθμισμένων Τεστ, τα οποία επιλέγονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση του μαθητή, την ηλικία, την τάξη φοίτησης, κλπ.

Κάποια σταθμισμένα Τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών είναι:

 Αθηνά Τεστ: Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό, διαγνωστικό τεστ, με το οποίο δύναται να εντοπιστούν παιδιά που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις σχολικές τους απαιτήσεις. Αποτελεί ένα σταθμισμένο τεστ, το οποίο εξετάζει τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης: τη νοητική ικανότητα, την ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων, τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα και τη νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

 

ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ: Είναι ένα λογισμικό, το οποίο επιτυγχάνει την αυτοποιημένη ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευχάριστες στα παιδιά. Ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Γυμνασίου.

 

Α Τεστ σχολικής ετοιμότητας: Το Α Τεστ ελέγχει τις πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά, τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού. Εξετάζει εάν το παιδί είναι γνωστικά και συναισθηματικά έτοιμο να φοιτήσει στην Α΄ Δημοτικού.

 

Ε. ΤΑΦΑ- Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας: Το Τεστ αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείο, στοχεύοντας στον εντοπισμό των μαθητών με Δυσκολίες Ανάγνωσης.

 

RAVEN IQ TEST: Το RAVEN Test χρησιμοποιείται για την μέτρηση της πρακτικής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη. Σχεδιάστηκε για να παρέχει μη λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας των παιδιών. Χρησιμοποιείται σε παιδιά 4- 12 ετών και εξάγει συμπεράσματα για την ικανότητα του ατόμου να αποθηκεύει πληροφορίες και το χειρισμό προβλημάτων.

 

Bangor Dyslexia Test: Το Bangor Dyslexia Test αποσκοπεί στην κατανόηση και διερεύνηση των Δυσκολιών του παιδιού. Αποτελεί κυρίως μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με άλλα τεστ. Το παραπάνω Τεστ εμπεριέχει και το ομώνυμο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με Δυσλεξία, τα οποία φοιτούν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

 

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.